Amaç


Sürekli değişen ve gelişen bilimsel bilginin aktarılmasında yöntemin değiştiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bilginin yalnızca sunulması ve öğrencilerin de sunulan bilgileri ezberlemelerinin yeterli olmadığı bilinmektedir. Günümüzde artık bilimin öğrencilerde merak duyguları uyandırması, onlara beceri kazandırması ve öğrencilerin bilimi günlük problemlerin-olayların çözümünde kullanabilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, bireylerin hızla ilerleyen teknolojik ve bilimsel bilgiyi de kullanabilir ve hayatına uyarlayabilir olması beklenmektedir. Bu bağlamda bu proje ile katılımcıların var olan bilgileri yerinde deneyimleyerek, yaşamlarına katkı yapmaları, eğlenerek teknolojik ve bilimsel bilginin katma değerinden faydalanmaları, olabildiğince erken yaşta kariyerleri hakkında ipucu elde etmeleri, sosyalleşerek güven ilişkisi içerisinde becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Bunlarla birlikte bu projenin öğrencilere, ebeveynlere ve il halkına yönelik hedefleri de mevcuttur.

  1. Öğrencilere İlişkin Beklentiler: Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor projesiyle ilimizde öğrenim gören farklı kademelerdeki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokul) öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerini artırmak, bilimsel kültüre yaşamlarında daha fazla yer vermek, teknolojik gelişmelerin yanı sıra değerlerin zamanlarına etkilerini güvenli bir şekilde yaparak, yaşayarak kazanacakları bir ortam oluşturulacaktır. Bu noktada doğa bilimlerinden, mühendislik ve teknolojiden, tıbbi bilimlerden, tarımsal bilimlerden, sosyal ve beşeri bilimlerden etkinlikler planlanmıştır. Bu bağlamda katılımcıların disiplinler arası ilişkiler kurabilmelerini sağlamanın yanı sıra olabildiğince erken yaşlarda mesleklere yönelik tutumlarının da oluşması hedeflenmiştir.

  1. Ebeveynlere İlişkin Beklentiler: Artvin Bilimle Şenleniyor projesinde çocuklara yönelik doğrudan etkinliklerin yanı sıra çocukların gelişimine büyük katkılar sunacak olan ebeveynlere yönelik etkileşimli atölyelere de yer verilmiştir. Bu atölyeler sayesinde anne-baba ve çocuk arasındaki iletişimin güçlenerek daha sağlıklı kurulabilmesi hedeflenmektedir. Gerçekleştirilecek etkinlikler ile ebeveynler kendi güçlü yönlerini keşfedebilecekler, kendi iç dünyalarındaki merak güdülerini tatmin edebileceklerdir. Böylece hem kendilerine hem de çocuklarına yönelik “yapabilirlik-becerebilirlik” algıları güçlenmiş olacaktır.

  1. Artvin Halkına İlişkin Beklentiler: Toplum 5.0’ın felsefesini yaşam tarzı haline getiren toplumların ülkelerini hızla ileriye taşıma gayreti içinde oldukları görülmektedir. Ülkemizin ise ne yazık ki henüz tam anlamıyla istenilen seviyede olduğu söylenemez. Bu bağlamda bilimin ve teknolojinin toplumlar için bir tehdit olmadığı, bunun aksine bir yardımcı olarak algılanması gerektiği düşüncesinin halk tarafından benimsenmesini sağlamak gerekmektedir. Bu projeyle ulaşım imkânları kısıtlı ve fiziki şartları zorlu bir serhat şehri olan Artvin İli vatandaşları; bilimin günlük hayattaki problemlere çözüm ürettiğinin, yeni teknolojik uygulamaların yaşamı kolaylaştırdığının farkına varabilecekler, ülkemizin daha gelişmiş bir toplum olmasında bilimsel kültürün ve teknolojik yapının önemini kavrayabileceklerdir. Başka bir ifadeyle, teknolojiye ve bilime yönelik oluşabilecek toplumsal direnci bu projedeki işe vuruk atölyelerle kırmak hedeflenmektedir.